MPSV představilo nový web k projektu Krajská rodinná politika

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo webové stránky projektu Krajská rodinná politika. Ten je zaměřen na dnes velmi aktuální problematiku rodinné politiky na regionální a lokální úrovni. Projekt by měl vést ke zlepšení nabídky služeb pro rodiny a tím i ke zvýšení kvality života. Toho má být docíleno především rozvojem současné praxe a vytvářením nových regionálních a lokálních programů podpory rodin v ČR.

Projekt Krajská rodinná politika (celým názvem „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů”) realizuje Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV už od 1. ledna 2017.

Regionální politika se přirozeně liší od té celostátní. Z úrovně MPSV jako orgánu státní správy proto není reálné podchytit všechny specifické potřeby rodin v jednotlivých krajích. Regionální politika je v tomto ohledu nenahraditelná a odráží se i v rostoucím evropském trendu podpory rodinné politiky na regionální a lokální úrovni. Cílem projektu je tedy zlepšit především koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin a harmonizaci rodinného a pracovního života. Takto lze významně podpořit příznivé podmínky pro fungování rodin s přihlédnutím k jejich konkrétním potřebám.

Role krajských poradců a zlepšení informovanosti

Přestože kraje a obce realizují prorodinná opatření, často jim chybějí zkušenosti k tomu, aby mohly potřeby rodin zabezpečit komplexně. Koordinaci celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin proto napomáhají krajští poradci. Ti pořádají osvětové akce, kterých se účastní všichni klíčoví aktéři v oblasti podpory rodin v daném kraji. Na setkáních si pak předávají know-how a sdělují si příklady dobré praxe. Řeší se zde ale také specifická problematika využívání prorodinných opatření v daných krajích.

Sdílení informací s odbornou i širokou veřejností napomáhá spojování lidí a institucí ovlivňujících život rodin v daných lokalitách. Lepší informovanosti v rámci projektu slouží také nové webové stránky, na nichž mohou jednotliví aktéři prorodinné politiky, ale i široká veřejnost, nalézt základní informace o projektu, uskutečněných workshopech a činnosti odborných platforem. To vše včetně aktuálního dění na poli rodinné politiky v rámci jednotlivých krajů. Stránky jsou dostupné na adrese: www. rodinyvkrajich.mpsv.cz

Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).