CVVM: Čtyři pětiny obyvatel hodnotí užívání drog jako morálně zcela nepřijatelné. Čtvrtina toleruje vyzkoušení marihuany

Centrum nezávislého výzkumu veřejného mínění se v květnovém šetření dotazovalo na postoje veřejnosti ke konzumaci návykových látek. Dotázaní hodnotili, do jaké míry považují za přijatelnou konzumaci některých návykových látek, konkrétně tabáku, alkoholu, léků proti bolesti nebo na uklidnění, konopných drog (např. marihuana, hašiš) a drog jako je extáze, pervitin a heroin. Respondenti u zmíněných látek posuzovali, zda vidí jejich konzumaci jako přijatelnou na pravidelné bázi, pouze občas, pouze za účelem vyzkoušet danou látku či její konzumaci vnímají jako morálně nepřijatelnou.

Jako morálně zcela nepřijatelná je nejčastěji hodnocena konzumace drogy jako extáze, pervitin a heroin (81 %). Konopné drogy pak jako zcela nepřijatelné hodnotí 43 % respondentů. Naopak nejvíce morálně přijatelná je pro dotázané pravidelná konzumace tabáku (40 %). Pravidelnou konzumaci léků proti bolesti, na spaní či uklidnění hodnotí jako morálně přijatelnou 23 % respondentů a o pět procentních bodů nižší podíl dotázaných vidí jako morálně přijatelnou pravidelnou konzumaci alkoholu (18 %). Občasná konzumace je pro respondenty nejvíce přijatelná u alkoholu (70 %) a v případě léků proti bolesti, na spaní či uklidnění (63 %).

Pouze malá část respondentů považuje za přijatelné pravidelné užívání konopných drog (4 %), téměř nikdo pak nepovažuje za morálně přijatelné pravidelné užívání drog jako extáze, pervitin a heroin. Čtvrtina (25 %) občanů označuje jako přijatelné vyzkoušení konopných drog jako marihuany nebo hašiše. Více než desetina respondentů pak schvaluje vyzkoušení drog jako je extáze, pervitin a heroin (12 %).

Více než čtyři pětiny (83 %) dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém, necelá polovina (47 %) dotázaných pak vnímá užívání drog jako problém v místě svého bydliště. Téměř polovina (48 %) veřejnosti soudí, že pozornost a péče věnovaná užívání drog příslušnými institucemi v ČR je přiměřená, necelá třetina (32 %) ji má za nedostatečnou a 5 % ji naopak vnímá jako přehnanou. Výrazná většina dotázaných souhlasí, aby drogově závislým lidem byla poskytována poradenská pomoc zdarma (73 %). S poskytnutím léčby zdarma souhlasí více než třetina obyvatelstva (37 %) a s léčbou zdarma na omezený počet pokusů naopak souhlasí více než tři pětiny (61 %). Více viz názor občanů na drogy (květen 2019).

Někoho, kdo užívá nebo užíval konopné drogy má mezi přáteli nebo známými téměř polovina obyvatel (47 %), přátele nebo známé, kteří dlouhodobě užívají léky proti bolesti, na spaní nebo na uklidnění jich má více než polovina (54 %) a uživatele drog jako je např. heroin, pervitin nebo extáze pak 16%.

Osobní zkušenost s konzumací drog v případě konopných drog přiznala více než čtvrtina dotázaných (26 %), v případě drog jako je extáze, heroin nebo pervitin pak přiznala dvacetina dotázaných (5 %). Co se týče dlouhodobého užívání léků proti bolesti, na spaní nebo uklidnění, s nimi osobní zkušenost uvedla v našem výzkumu více než čtvrtina respondentů (28 %).

Podrobnější analýza ukázala, že lidé, kteří mají mezi svými přáteli konzumenty konopných drog, hodnotí častěji pravidelné užívání ostatních zmíněných látek jako morálně přijatelné.[1] Podobné tendence vidíme i u dotázaných, kteří mají mezi svými přáteli lidi užívající drogy jako je heroin, pervitin nebo extáze. Opět tito respondenti častěji označují za morálně přijatelnou konzumaci tabáku, alkoholu, léků proti bolesti, na spaní či uklidnění a konopných drog. Jako podstatné se dále ukazuje i to, zda respondent sám hodnocené látky užívá či je někdy v minulosti užíval.[2] Lidé s touto osobní zkušeností významně více hodnotí konzumaci dané látky jako přijatelnou. V případě zkušenosti s drogami jako je extáze, heroin či pervitin se tato tendence ještě zvyšuje.

Hodnocení přijatelnosti pravidelné konzumace konopných drog klesá s věkem. Dotázaní ve věku od 15 do 29 let významněji více označují pravidelnou či občasnou konzumaci konopných drog za přijatelnou (konkrétně lidé ve věku 15 až 19 let 45 %, 20 až 29 let 38 %). V největším kontrastu k nim jsou lidé starší 60 let, z nichž pravidelnou či příležitostnou konzumaci těchto drog považuje za morálně přijatelnou necelá pětina dotázaných (19 %). Obdobné věkové rozdíly, i když s téměř o řád nižšími hodnotami, jsou taktéž v případě drog typu extáze, pervitin či heroin, které za morálně přijatelné považuje ve věku od 15 do 29 let 6 % dotázaných a mezi staršími 60 let 2 % dotázaných.

Významnější rozdíly na základě pohlaví respondenta vidíme v názorech na přijatelnost pravidelné konzumace alkoholu a tabáku. Ženy jsou méně přesvědčené než muži, že konzumace tabáku na pravidelné bázi je morálně přijatelná (ženy 32 %, muži 48 %) a v případě přijatelnosti pravidelné konzumace alkoholu vidíme podobný o dva procentní body menší rozdíl (ženy 12 %, muži 24 %). V případě ostatních sledovaných látek jsme nezaznamenali významnější rozdíly mezi muži a ženami.

Z dat je dále patrné, že lidé se špatnou deklarovanou životní úrovní mají častěji tendenci označovat pravidelnou konzumaci tabáku, alkoholu a léků proti bolesti, na spaní či uklidnění za morálně přijatelnou v kontrastu s lidmi, kteří deklarují dobrou životní úroveň. Tato tendence se nepotvrzuje v případě postojů k užívání konopných drog nebo drog typu heroin, pervitin či extáze.

Otázka na morální přijatelnost konzumace jednotlivých návykových látek byla do pravidelně pokládaného bloku věnovaného názorům české veřejnosti zařazena v roce 2015, od té doby byla položena třikrát a lze tak zatím sledovat čtyřletý vývoj postojů. V porovnání s předešlými šetřeními vidíme v tabulce 1, že postoje české veřejnosti k přijatelnosti konzumace sledovaných látek jsou vesměs stabilní s tím, že nejvíce vzrostla tolerance ke konzumaci tabáku, poté k drogám jako je např. extáze, pervitin a heroin a mírný nárůst tolerance můžeme také sledovat i v případě konopných drog, jako je například marihuana a hašiš.

Morální přijatelnost konzumace vybraných látek – časové srovnání

  V/2015 P/N V/2017 P/N V/2019 P/N
Léky proti bolesti nebo na uklidnění 93/5 95/4 95/3
Alkohol 93/7 92/8 95/5
Tabák 85/14 80/19 90/8
Konopné drogy, jako je například marihuana, hašiš 51/47 49/48 53/43
Drogy jako je např. extáze, pervitin, heroin 14/85 11/87 17/81

Poznámka: „P” je tvořeno kategoriemi „přijatelná pravidelná konzumace”, přijatelná pouze občasná konzumace”, přijatelné pouze vyzkoušet”; „N” zastupuje kategorii .¿cela nepřijatelné”. Dopočet do 100 % je tvořen odpovědí „nevím”.

___________

[1]  Znění otázky: „Je mezi Vašimi přáteli nebo známými někdo, kdo užívá nebo někdy užíval a) konopné droby jako je např. marihuana nebo hašiš, b) drogy, jako je např. heroin, pervitin nebo extáze?” Možnosti odpovědí: ano, ne.

[2]  Znění otázky: „Užil jste někdy Vy osobně a) konopné droby jako je např. marihuana nebo hašiš, b) drogy, jako je např. heroin, pervitin nebo extáze?” Možnosti odpovědí: ano, ne.

 

Zpracoval:
Martin Spurný, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Tel.: 210 310 583, e-mail: martin.spurny@soc.cas.cz

 

Pozn.: Redakčně upraveno a zkráceno.

 

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.