Státní zdravotní ústav: Koronavirus a bezdomovectví

Současná epidemie novým koronavirem ukázala, že bydlení a zdraví jsou úzce propojeny. Bydlení je sociální determinantou zdraví, ale ve zdravotních politikách je málokdy zvažováno. V době, kdy je doporučeno zůstat doma v karanténě nebo se izolovat, je zřejmé, že se jedná o důležitý zdravotní moment v našem životě a není možné si užívat svého práva na zdraví bez bezpečného domova.

Život bez domova, nedostatečný spánek nebo pobyt v dočasném ubytování je zdraví velmi škodlivé. Bezdomovci mají často mnoho zdravotních problémů, včetně tzv. tri-morbidity (kombinace fyzického a duševního zdraví a problémů se závislostí). Bezdomovci také čelí řadě překážek v přístupu ke zdravotní péči a informacím o veřejném zdraví. Vzhledem k ohroženému imunitnímu systému, špatné výživě a hygieně a dlouhodobému pobytu v přeplněných útočištích jsou ohroženi nakažlivými chorobami a v současné pandemii COVID-19 jsou zvláště zranitelní skupinou. Navíc řada opatření zaměřených na běžnou populaci – izolace, zvýšená hygiena, pobyt doma, přísné sociální distancování – není realitou pro lidi trpící bezdomovectvím. Tato “mezera” v současných opatřeních je třeba vyřešit; také tyto zranitelné osoby naší společnosti je nutné zahrnout do opatření reagujících na pandemii. Omezit přenos z této vysoce rizikové populace znamená, že ochrana lidí bez domova je důležitým prvkem při řešení současné epidemie COVID-19. Klíčové priority by nyní měly zahrnovat aktivní vyhledávání případů prostřednictvím testování, poskytování přístupu k nouzovému bydlení, které je vhodné pro izolační účely, učinit stávající azylová místa bezpečnými místy pro pobyt bezdomovců; a léčebné programy. Podpora bezdomovců by neměla zahrnovat pouze ty, kteří trpí bezdomovectvím, ale měla by se také zabývat ochranou těch zranitelných obyvatel, kterým hrozí vyšší riziko bezdomovectví z důvodu ekonomického dopadu epidemie COVID-19.

Dočasné pokyny pro poskytovatele služeb pro bezdomovce, kteří plánují a reagují na onemocnění COVID-19

Tato prozatímní doporučení jsou založena na tom, co je v současné době známo o onemocnění COVID-19. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bude aktualizovat tyto prozatímní pokyny podle potřeby, a jakmile budou k dispozici další informace. Některé pasáže byly upraveny s přihlédnutím na podmínky v ČR (Pozn.: Překlad dokumentů Centra pro kontrolu nemocí v USA, Atlanta ze dne 2. dubna 2020).

Osoby, které zažívají bezdomovectví, mohou být během vypuknutí COVID-19 vystaveny riziku infekce. Účelem tohoto prozatímního pokynu je podpořit plánování reakce poskytovatelů služeb pro osoby bez domova, včetně nočních nouzových přístřeší, denních úkrytů a poskytovatelů stravovacích služeb.

COVID-19 je způsoben novým typem koronaviru. Neexistuje mnoho informací o přenositelnosti, závažnosti a dalších vlastnostech této nové nemoci. Každý člen společnosti by se měl podílet na plánování, přípravě a reakci na toto vznikající ohrožení veřejného zdraví.

CDC vyvinulo doporučení pro poskytovatele služeb pro lidi bez domova, jak chránit své zaměstnance, klienty a hosty. Jednotlivé sekce těchto doporučení nabízejí navrhované strategie, které mají poskytovatelům služeb pro lidi bez domova pomoci naplánovat, připravit a reagovat na vznikající hrozbu pro veřejné zdraví.

Jednotlivé sekce těchto doporučení

 1. Před výskytem ohniska onemocnění COVID-19: Plánovat
 2. Během epidemie onemocnění COVID-19: Konat
 3. Po propuknutí choroby COVID-19: Sledovat
 4. Zdroje

1) Před výskytem ohniska onemocnění COVID-19: Plánovat

Ačkoli není možné zcela předvídat vývoj onemocnění COVID-19 v naší zemi, připravujeme co možná nejlepší způsob, jak ochránit lidi trpící bezdomovectvím, pracovníky poskytovatelů služeb pro lidi bez domova a dobrovolníky před touto nemocí. Vypuknutí COVID-19 ve vaší komunitě by mohlo způsobit nemoc mezi lidmi trpícími bezdomovectvím, přispět ke zvýšení používání nouzového přístřeší a / nebo vést k nemocem a nepřítomnosti mezi zaměstnanci poskytovatelů služeb pro bezdomovce.

Navažte trvalou komunikaci s místním oddělením veřejného zdraví (místně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí) a tím usnadněte svůj přístup k relevantním informacím.

Příprava nouzového plánu může pomoci snížit dopady epidemie. Během procesu plánování by poskytovatelé služeb pro lidi bez domova měli spolupracovat, sdílet informace a revidovat plány s vedoucími komunit a místními úředníky veřejného zdraví, aby pomohli chránit své zaměstnance, klienty a hosty. Stanovte si čas na diskusi o tom, co by měli poskytovatelé služeb pro lidi bez domova udělat v případě podezření na případy COVID-19 ve svém zařízení, pokud je u klienta zjištěn potvrzený případ COVID-19, nebo pokud je potvrzený případ COVID-19 u osoby zažívající bezdomovectví, která je propuštěna z místní nemocnice. Zjistěte, zda jsou pro klienty s potvrzeným COVID-19 k dispozici alternativní místa péče, nebo zda by poskytovatelé služeb měli plánovat izolování případů ve vlastních zařízeních

Propojte plánování v rámci celé komunity

Zjistěte, zda vaše vláda má pohotovostní pracovní skupinu, která se pravidelně schází. Pokud budete s touto pracovní skupinou jednat jménem celé Vaší komunity poskytovatelů služeb pro lidi bez domova, bude jednání oboustranně efektivnější.

Vypracujte nebo aktualizujte svůj plán nouzových operací

 • Identifikujte seznam klíčových kontaktů na místních a státních zdravotnických odděleních.
 • Identifikujte seznam zdravotnických zařízení a alternativních míst péče, kde mohou klienti s onemocněním dýchacích cest získat ubytování a odpovídající péči.
 • Zahrňte pohotovostní plány pro zvýšenou absenci způsobenou nemocí zaměstnanců nebo nemocí u rodinných příslušníků zaměstnanců, kteří vyžadují, aby zaměstnanci zůstali doma. Tyto plány mohou zahrnovat prodloužení pracovní doby, křížové školení současných zaměstnanců nebo najmutí dočasných zaměstnanců.

Zaměřte se na klíčové strategie prevence v plánu nouzových operací

 • Propagujte každodenní preventivní akce. Používejte zprávy o zdraví a materiály vytvořené důvěryhodnými zdroji veřejného zdraví, jako jsou místní a státní odbory veřejného zdraví nebo Státní zdravotní ústav a Ministerstvo zdravotnictví. Přečtěte si více o každodenních preventivních opatřeních.
 • Zajistěte ve své organizaci zásoby ochranných prostředků pro prevenci COVID-19. Mějte po ruce zásoby pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty; mýdlo, dezinfekční prostředky na ruce na bázi alkoholu, které obsahují nejméně 60% alkoholu, jednorázové ručníky, uzavíratelné nejlépe bezdotykové koše a jednorázové ústní roušky. Nemocní by měli být okamžitě izolováni od těch, kteří nejsou nemocní, a měli by mít čistou obličejovou roušku při nutném pobytu v prostoru s ostatními lidmi.
 • Plánujte pro případ nepřítomnosti zaměstnanců a dobrovolníků. Vypracujte flexibilní zásady účasti zaměstnanců v práci a nemocenské politiky. Zaměstnanci (a dobrovolníci) možná budou muset zůstat doma, v případě nemoci či péče o nemocného člena domácnosti, péče o děti v případě uzavření školy. Identifikujte kritické pracovní funkce a pozice a naplánujte alternativní pokrytí zaměstnanci v rámci křížového výcviku. Použijte postup podobný tomu, který používáte během letních dovolených.
 • Buďte připraveni nahlásit případy onemocnění dýchacích cest, které by mohly být COVID-19, vaší místní Krajské hygienické stanici a připraveni na nutnou přepravu osob se závažným onemocněním do zdravotnických zařízení. Postupy předem konzultujte s kontaktní osobou Vaší Krajské hygienické stanice.
 • Pokud je to možné, identifikujte prostor, který lze použít k ubytování klientů s mírnými respiračními příznaky, a oddělte je od ostatních. Většina osob s infekcí COVID-19 bude pravděpodobně mít mírné příznaky a nebude vyžadovat nemocniční péči. Dále nemusí být možné určit, zda má osoba COVID-19 nebo jiné respirační onemocnění. Určete místnost a koupelnu (je-li k dispozici) pro klienty s mírným onemocněním, kteří zůstávají v útulku a vypracujte plán úklidu a čištění pokoje pro každý den.
 • Identifikujte klienty, kteří by mohli být vystaveni vysokému riziku komplikací z COVID-19 (ti, kteří jsou starší nebo mají jiné závažné základní onemocnění), aby bylo zajištěno, že budou brány v úvahu jejich potřeby.
 • Připravte pracovníky zdravotnické části Vašeho zařízení na péči o pacienty s COVID- 19, pokud vaše zařízení poskytuje zdravotnické služby, a zajistěte, abyste měli dostatek osobních ochranných prostředků zejména na těchto úsecích péče.
 • Plánujte zvýšené využívání přístřešků pro lidi bez domova během epidemie. Pokud máte přístřešek plný, poraďte se s vedoucími komunit, místními zdravotnickými odděleními a náboženskými organizacemi o místech, kde by se klienti mohli uchýlit. Identifikujte krátkodobé pomocníky (dobrovolníky pro zaměstnance), kteří by pomohli s nárazovými činnostmi. Zvažte potřebu dostatečných zásob (např. jídlo, toaletní potřeby atd.) a zajistěte, aby zejména personál prvního kontaktu s klienty měl dostatečné osobní ochranné prostředky.

Komunikujte o situaci v rámci onemocnění COVID-19 ve vaší zemi a preventivních opatřeních

 • Vytvořte plán komunikace pro distribuci včasných a přesných informací během epidemie. Identifikujte všechny ve svém komunikačním řetězci (například zaměstnance, dobrovolníky, klíčové partnery komunity a zúčastněné strany, klienty) a vytvořte systémy pro sdílení informací. Udržujte aktuální kontaktní informace pro všechny v řetězci komunikace. Identifikujte platformy, jako je horká linka, automatické zasílání textových zpráv, a web, který pomůže šířit informace lidem uvnitř i vně vaší organizace.
 • Identifikujte a snažte se vyřešit potenciální jazykové, kulturní a zdravotní překážky spojené s předáváním informací COVID-19 pracovníkům, dobrovolníkům a klientům.
 • Pomáhejte proti stigmatizaci a diskriminaci ve vaší komunitě. Vyslovte se proti negativnímu chování a zapojte se do práce se stigmatizovanými skupinami.
 • Lidé trpící bezdomovectvím mohou být vystaveni zvýšenému riziku nepříznivých duševních následků, zejména při vypuknutí infekčních chorob.

Získejte podporu pro své nouzové operace a komunikační plány

 • Podělte se o své plány se zaměstnanci, dobrovolníky a klíčovými komunitními partnery a zúčastněnými stranami a vyžádejte si zpětnou vazbu k těmto plánům.
 • Vypracujte školicí a vzdělávací materiály ohledně plánů pro zaměstnance a dobrovolníky.

2) Během epidemie onemocnění COVID-19: Konat

Pokud jsou ve vaší komunitě hlášeny případy nebo klastry onemocnění COVID-19, uveďte pohotovostní plán do praxe, abyste ochránili své klienty, zaměstnance a hosty.

Včasné opatření ke zpomalení šíření COVID-19 pomůže udržet zdraví zaměstnanců a dobrovolníků a pomůže vaší organizaci udržet normální provoz.

Uveďte pohotovostní a komunikační plány do praxe

 • Zůstaňte informováni o místní situaci ohledně onemocnění COVID-19. Získejte aktuální informace o místních aktivitách od úředníků veřejného zdraví.
 • Provádějte každodenní preventivní opatření a poskytujte svým zaměstnancům pokyny o postupech, jak zabránit šíření nemocí. Seznamte se se svými zaměstnanci osobně a diskutujte o plánech, které pomohou klientům implementovat osobní preventivní opatření.
 • Pokud máte obavy, že klienti ve vašem zařízení mohou mít COVID-19, obraťte se na místní zdravotní zařízení nebo Krajskou hygienickou stanici.
 • Stáhněte si informační letáky o onemocnění COVID-19 a informujte své klienty a hosty o doporučeních v oblasti veřejného zdraví, aby se zabránilo šíření nemocí, a o změnách služeb, které by mohly souviset s epidemií. Informace mohou zahrnovat:
  • Umístění informací u vchodů a na strategických místech poskytujících instrukce o hygieně rukou, respirační hygieně a etiketě kašle.
  • Poskytování výukových materiálů o COVID-19 v cizím jazyce podle potřeby.
  • Doporučte nemocným zaměstnancům a dobrovolníkům, aby zůstali doma, pokud se u nich objeví příznaky onemocnění, aby se zabránilo přenosu infekce na ostatní.
 • Minimalizujte počet zaměstnanců, kteří mají osobní kontakt s klienty s respiračními příznaky. Používejte osobní ochranné pomůcky i fyzické překážky k ochraně zaměstnanců, kteří budou v kontaktu s klienty s neznámým zdravotním stavem. Například můžete nainstalovat plexisklo mezi zaměstnance a klienty, nebo umístěte další stůl mezi personál a klienty, aby se zvýšila vzdálenost mezi nimi.
 • Zaměstnanci a dobrovolníci s vysokým rizikem závažného COVID-19 (ti, kteří jsou starší nebo mají jiné závažné základní onemocnění), by neměli být určeni jako pečovatelé o nemocné klienty, kteří pobývají v útulku.
 • Pokud zaměstnanci manipulují s majetkem klientů, měli by používat jednorázové rukavice. Nezapomeňte zaškolit personál ohledně použití rukavic, abyste zajistili jejich správné používání.
 • Omezte návštěvy Vašich zařízení.

Zajistěte, aby klientům byla poskytována pomoc při prevenci šíření nemocí a přístupu k péči podle potřeby

 • V místnostech určených pro spaní (pro ty, kteří nemají příznaky onemocnění dýchacích cest), se ujistěte, že postele / rohože jsou od sebe vzdáleny nejméně 2 metry, a požádejte všechny klienty, aby spali na střídačku hlava nohy, z toho důvodu, aby byly hlavy co nejdále od sebe.
 • Zajistěte přístup k materiálům pro správnou hygienu a úklid; k vodě, čistícím prostředkům, jednorázovým utěrkám a plastovým sáčkům pro správnou likvidaci použitých materiálů.
 • Zajistěte, aby koupelny a ostatní dřezy byly trvale zásobovány mýdlem a jednorázovými utěrkami. Poskytněte dezinfekční prostředky na ruce, které obsahují alespoň 60 % alkoholu (pokud je to ve vašem útulku možné) ve všech klíčových bodech zařízení, včetně registračních stolů, vstupů / východů a stravovacích prostor.
 • Při vstupu poskytněte každému klientovi, pokud nemá, ústní roušku.
 • Pokud probíhá ve vaší místní komunitě epidemie, mohou mít rovněž Vaši klienti COVID-19.
 • Sledujte klienty, kteří by mohli být vystaveni vysokému riziku komplikací způsobených COVID-19 (ti, kteří jsou starší nebo mají jíné základní onemocnění), a pravidelně je kontrolujte.
 • Pokud je to možné, sdružte klienty s mírnými respiračními příznaky na jednotlivé místnosti, měli by se vyhýbat kontaktu s jinými lidmi a společným prostorám;
 • Rozhodnutí o tom, zda by klienti s mírným onemocněním v důsledku podezření nebo potvrzeného COVID-19 měli zůstat v útulku nebo by měli být směrováni na jiná alternativní místa, by měla být přijímána v koordinaci s místními Krajskými hygienickými stanicemi. Podobně by měla být provedena identifikace míst následné péče pro pacienty s potvrzeným COVID-19, kteří byli propuštěni z nemocnice, v koordinaci s Krajskými hygienickými stanicemi.
 • Pokud identifikujete klienta se závažnými příznaky COVID-19, informujte o tom svého poskytovatele zdravotní péče a Krajskou hygienickou stanici a zajistěte mu okamžitou lékařskou péči. Pokud se jedná o klienta s podezřením na COVID-19, informujte před předáním zdravotnické zařízení. Mezi závažné příznaky patří:
  • obtížné dýchání (neschopnost mluvit bez dechu na vzduch)
  • modravé rty nebo tvář
  • trvalá bolest nebo tlak na hrudi
  • přetrvávající motání hlavy nebo závratě
  • nově vzniklá zmatenost nebo neschopnost vzbudit se
  • nové záchvaty nebo záchvaty, které nelze zastavit
 • Zajistěte, aby ve všech společných prostorách v zařízení byly dodržovány správné postupy čištění prostředí.

3) Po propuknutí choroby COVID-19: Sledovat

Pamatujte, že epidemie COVID-19 může trvat dlouho a dopad na vaše zařízení může být značný. Když úředníci veřejného zdraví zjistí, že epidemie ve vaší komunitě skončila, věnujte čas rozhovorům o svých zkušenostech s klienty i zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že úředníci veřejného zdravotnictví nadále plánují a konají přípravy a vyhodnocení epidemie mj. pro případ dalšího vypuknutí choroby COVID-19 či jiných nemocí, vy a vaše organizace byste měli hrát v tomto úsilí důležitou roli.

 • Vyhodnoťte účinnost akčního plánu vaší organizace
 • Diskutujte a získejte ponaučení. Byly kroky podniknuté Vaší organizací efektivní? Mluvte o problémech zjištěných ve vašich opatřeních a o účinných řešeních. Určete další zdroje, které by byly potřebné pro vás a vaši organizaci.
 • Zúčastněte se komunitních diskusí o havarijním plánování. Dejte ostatním vědět, jaké konkrétní body v rámci připravenosti fungovaly. Udržujte komunikační linky s vaší komunitou (např. seznamy sociálních médií a e-mailů).
 • Pokračujte v provádění každodenních preventivních opatření. Zůstaňte doma, když jste nemocní; zakrývejte si ústa a nos při kýchání a kašli jednorázovém kapesníkem nebo ohbím rukávu; umývejte si ruce často mýdlem a vodou; denně čistěte často namáhané povrchy a předměty.
 • Udržujte a rozšiřujte své nouzové plánování. Hledejte způsoby, jak rozšířit komunitní partnerství. Identifikujte agentury nebo partnery, které vám pomohou připravit se na propuknutí infekční choroby v budoucnosti.

4) Zdroje

V originále uvedeny odkazy na zdroje relevantní pro Americkou populaci.

V českých podmínkách odkazujeme na tyto zdroje: stránky ministerstva zdravotnictví k novému koronaviru a stránky Státního zdravotního ústavu k tématu koronaviru a COVID-19.

Dokumenty pro podporu lidí bez domova

Plánování, příprava a reakce na onemocnění COVID-19 (Překlad dokumentů Centra pro kontrolu nemocí v USA, Atlantě, staženo na stránkách CDC.GOV dne 1.4.2020)

Časté otázky a odpovědi

Jsou lidé bez domova rizikoví pro onemocnění COVID-19?

Ano, lidé bez domova jsou ohroženi onemocněním COVID-19. Služby pro bezdomovce jsou často poskytovány ve společném prostředí, což by mohlo usnadnit šíření infekce. Protože mnoho lidí, kteří jsou bezdomovci, jsou starší dospělí a / nebo mají jiná základní onemocnění, mohou mít také vyšší riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 než běžná populace. Zdravotnická oddělení a zdravotnická zařízení by měla být připravena i na tuto rizikovou skupinu.

Jak se mohou lidé bez domova chránit před onemocněním COVID-19 a jak bránit jeho šíření v jejich komunitě?

Mnohá obecná doporučení k zamezení šíření onemocnění COVID-19 mohou být pro skupinu lidí bez domova obtížně proveditelná. Ačkoli to může být velmi obtížné či nemožné vyhnout se místům s větší koncentrací osob, jako jsou například přístřešky, lidé bez domova by se o to měli přesto pokusit, zůstávat v menších sociálních skupinách, a pokud toto nelze, vyhnout jiným přeplněným veřejným místům a veřejné dopravě. Měli by využít možnosti odběru jídla. Měli by si udržovat vzdálenost od ostatních lidí alespoň dva metry (délku dvou paží). Měli by si také umývat ruce mýdlem a (ideálně teplou) vodou po dobu nejméně 20 sekund tak často, jak je to možné, a zakrýt ústa nejlépe jednorázovým kapesníkem při smrkání a kašli či rukávem ohbí paže při kýchání a kašli.

Co má dělat osoba bez domova, pokud pociťuje příznaky onemocnění?

Každý, i lidé bez domova, s příznaky typickými mj. pro COVID-19 (horečka, kašel nebo dušnost), by měl upozornit svého praktického lékaře či poskytovatele služeb (například poskytovatele sociální péče, magistrát). Tito zaměstnanci pomohou jednotlivci pochopit, jak se izolovat, a identifikovat možnosti lékařské péče podle potřeby.

Kde se lidé bez domova mohou nechat testovat?

Pokud splňují kritéria pro testování, lidé bez domova budou mít přístup k testování COVID-19 prostřednictvím poskytovatele zdravotní péče. Místní veřejné zdravotnické zařízení ve spolupráci s hygienickou službou určí nejlepší další postup pro jednotlivé případy. (Pozn.: upraveno SZÚ)

(Pozn. SZÚ: Pokud testování nařídil hygienik nebo lékař, je hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pokud bude provedeno na vlastní žádost, je zpoplatněno podle ceníku laboratoře. Viz odběrové centra, která testují na koronavirus, u každého je uveden kontakt, informace a provozní doba. Pacientům, kteří nemají žádné příznaky, je nyní doporučeno testování neabsolvovat, dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. Tato současná stanoviska k testování se však mohou změnit, proto prosím sledujte stránky Ministerstva zdravotnictví ČR.

Kde se má osoba bez domova zdržovat pokud je podezřelá z onemocnění COVID-19 anebo pokud je potvrzeným případem?

Osoby s podezřením nebo potvrzeným COVID-19 by měly zůstat v místě, kde mohou být nejlépe izolovány od ostatních lidí, aby se zabránilo šíření infekce. Místní zdravotnická zařízení, úřady bydlení, zařízení péče o bezdomovce a zdravotnická zařízení by měly plánovat, na jakých místech budou izolovány osoby bez domova s podezřením či potvrzeným onemocněním COVID-19. Izolační jednotkou pro ubytování těchto osob by mohly být jednotky určené místními úřady nebo přístřešky, které jsou schopny dostatečně izolovat tyto lidi. Pokud nejsou k dispozici žádné jiné možnosti, měli by poskytovatelé služeb pro bezdomovce plánovat, jak mohou pomoci lidem izolovat se, a rovněž při plánování organizování a poskytování další podpory.

Mají ubytovny pro bezdomovce provádět skríning onemocnění u lidí bez domova?

Přístřešky pro bezdomovce mohou kontrolovat příchozí hosty na příznaky respiračních infekcí. Všichni by měli mít nasazenu roušku přes nos a ústa a měli by být nasměrováni do předem určené/ho místa/nosti. V ideálním případě by tito hosté zůstali v jednotlivých pokojích. Pokud jednotlivé pokoje nejsou k dispozici, zvažte použití velké, dobře větrané místnosti, ve které jsou postele alespoň 2 metry od sebe s dočasnými překážkami vybudovanými mezi nimi. Požádejte všechny hosty, aby spali opačně, na střídačku hlava k nohám druhého a naopak (větší vzdálenost mezi hlavami). V tuto chvíli se nedoporučuje prověřovat příchozí hosty na COVID-19 pomocí laboratorních testů, pokud k tomu nebudou vyzváni místní zdravotní úřady.

Mají být přístřešky a ubytovny pro osoby bez domova zavřeny?

Útulky pro bezdomovce plní důležitou funkci. Útulky by měly zůstat otevřené, pokud poskytovatelé služeb pro bezdomovce, a hygienická zdravotní služba či úřady bydlení nerozhodnou, že je třeba tyto uzavřít.

Měli by být usedlosti / tábory bezdomovců uzavřeny?

Prioritou by mělo být i nadále pomoci těmto lidem k dosažení stabilního bydlení v domech / bytech. Pokud však toto není dostupné, umožněte lidem žijícím v táborech zůstat tam, kde jsou. Povzbuzujte je, aby dodržovali rozestupy mezi sebou (dva metry) a pokud možno aby dodržovali základní hygienická pravidla (Interim Guidance for People Experiencing Unsheltered Homelessness).

Ke stažení:

Zdroje na podporu lidí bez domova – časté otázky a odpovědi
Pokyny_pro_poskytovatele sluzeb pro bezdomovce, kteří plánují a reagují na onemocnění COVID-19

 

Zdroj: Státní zdravotní ústav