Kdo má nárok na příspěvek na péči?

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na péči jiné fyzické osoby a současně starším 1 roku věku. Žádosti o příspěvek vyřizují úřady práce příslušné podle trvalého pobytu žadatele (tj. osoby se sníženou soběstačností a potřebou péče). K žádosti o příspěvek na péči je nutné vyplnit i tiskopis “Oznámení o poskytovateli pomoci” – viz vzor, jak žádost vyplnit, kde je nutné uvést pečující osobu nebo poskytovatele sociálních služeb.

Příspěvek na péči je poskytován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (viz část druhá) a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V první fázi řízení provádí sociální pracovník Úřadu práce ČR sociální šetření v přirozeném prostředí klienta (nejčastěji u něj doma).

Kdo a jak posuzuje zdravotní stav?

Ve druhé fázi sociální pracovník odešle žádost spolu s lékařskými zprávami a záznamem ze sociálního šetření příslušným posudkovým lékařům, kteří posoudí zdravotní stav žadatele. Posudkoví lékaři vyhodnotí, kolik z deseti základních životních potřeb (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost, která se neposuzuje u osob do 18 let) žadatel není schopen zvládnout. Poté vyhotoví  posudek o zdravotním stavu, kde uvedou, které základní životní potřeby žadatel není schopen zvládat.

V poslední fázi řízení vydá Úřad práce ČR rozhodnutí, ve kterém na základě posudku o zdravotním stavu určí, zda je příspěvek na péči přiznán či nikoliv a o jaký stupeň závislosti na péči jiné fyzické osoby se v případě přiznání jedná. Určený stupeň závislosti musí odpovídat dle zákona o sociálních službách danému počtu základních životních potřeb, které žadatel není schopen zvládnout.

Existují 4 stupně závislosti, I. stupeň je lehká závislost, II. stupeň je středně těžká závislost, III. stupeň je těžká závislost a IV. stupeň je úplná závislost. Výše příspěvku je závislá na přiznaném stupni závislosti (od 880 Kč/ měs. do 13 200 Kč/měs.) a na zletilosti žadatele (do 18 let věku je příspěvek přiznáván ve vyšších částkách).

Video: “Jak probíhá posouzení žádosti o příspěvek na péči“.

Výše příspěvku na péči podle stupně závislosti a věku (od července 2019)

Stupeň závislosti
(počet nezvládnutých potřeb)
Výše příspěvku na péči do 18 let Výše příspěvku na péči od 18 let
I. stupeň
(3 – 4 potřeby)
3 300 Kč 880 Kč
II. stupeň
(5 – 6 potřeb)
6 600 Kč 4 400 Kč
III. stupeň
(7 – 8 potřeb)
9 900 Kč (v pobytové službě)
13 900 Kč (v domácí péči)
8 800 Kč (v pobytové službě)
12 800 Kč (v domácí péči)
IV. stupeň
(9 – 10 potřeb)
13 200 Kč (v pobytové službě)
19 200 Kč (v domácí péči)
13 200 Kč (v pobytové službě)
19 200 Kč (v domácí péči)

Video: Jak požádat o příspěvek na péči

Viz také tyto články: