S řešením domácího násilí mohou pomoci i firmy a zaměstnavatelé

V České republice zažilo některou z forem psychického násilí 47 % žen. Více než pětina žen má také přímou zkušenost s fyzickým či sexuálně motivovaným násilím. V roce 2020 v souvislosti s pandemií Covid-19 se situace žen v oblasti domácího násilí ještě výrazně zhoršila. Počet žádostí o pomoc s domácím násilím se zvýšil až o 60 %. Ročně je evidováno 2500 případů domácího násilí v rodinách. Přes 300 000 žen má obavy vracet se domů. Okolo 168 000 obětí ročně vyhledá lékařskou pomoc v důsledku fyzické újmy vyplývající z domácího násilí. Jen rok 2019 přinesl více než 1250 případů vykázání z domácnosti kvůli násilí.

Domácí násilí neovlivňuje pouze životy obětí, jejich rodiny a blízké okolí. Negativně zasahuje také do jejich práce. Aliance Byznys pro společnost proto v partnerství se společností Vodafone ČR uspořádala 7. ledna 2021 webinář „Firmy a prevence domácího násilí“. Jeho záznam si můžete přehrát níže.

Základní fakta:

  • V České republice zažilo některou z forem psychického násilí 47 % žen, 21 % žen má přímou zkušenost s fyzickým či sexuálně motivovaným násilím ze strany partnera.
  • V letošním roce spojeném především s pandemií COVID 19 se situace zejména žen v oblasti domácího násilí výrazně zhoršila!
  • Odpovědné firmy pomáhají svým zaměstnancům a zaměstnankyním, pokud čelí domácímu násilí, pomáhají komunitám, ve kterých působí a veřejně zaujímají i postoje na podporu obětí domácího násilí!

„Společnosti z aliance odpovědných firem Byznys pro společnost, jako jsou Vodafone či Ikea, pochopily, že domácí násilí není jen domácí záležitostí. Nebojí se o domácím násilí otevřeně mluvit, přicházejí s interními směrnicemi, které pomohou takové chování identifikovat a nabízí obětem právní, poradenskou či lékařskou pomoc. Jde o firmy, které se aktivně zabývají otázkami diverzity a inkluze, a pro které je well-being zaměstnanců podstatný,“ uvedla Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost.

Záznam online webináře “Firmy a prevence domácího násilí”

Otevřenost, více volna, interní postupy nebo finanční podpora

Otevřenost, citlivý a přátelský přístup zaměstnavatelů a HR specialistů vůči potřebám zaměstnanců a zaměstnankyň. To jsou opatření, která v rámci panelové diskuse zmínily zúčastněné odpovědné firmy (Puls Investiční, EATON, Resource Solution) nebo organizace Rosa, která se pomoci obětem domácího násilí dlouhodobě věnuje. Mezi další opatření patří interní podpora formou volnočasových benefitů a flexibilních forem práce, veřejná angažovanost firem v tématu domácího násilí, společné sdílení principu nulové tolerance vůči domácímu násilí a násilí na ženách ad.

Odpovědné firmy považují za důležitý také intenzivnější dialog a spolupráci se státem. Chtěji se proto zapojit do prosazení výraznější systémové i finanční podpory služeb pro oběti domácího násilí ze strany státu.

Domácí násilí je skutečné, i když není vždy vidět

Na rostoucí počet případů domácího násilí zareagovala například společnost IKEA, která na konci roku 2020 představila nový program proti domácímu násilí. “Domácí násilí je skutečné, i když není vždy vidět. To je hlavní myšlenka kampaně společnosti IKEA, která odstartovala 12. listopadu. V televizi a online prostoru se představil hraný spot se ženou v roli oběti (viz níže). Téma domácího násilí bude po dobu následujících dvou let prioritou,” uvedl Roman Bojko ze společnosti IKEA.

“Myslíme si, že domov by měl být bezpečným místem pro každého. Proto jsme se rozhodli další dva roky pomáhat obětem domácího násilí. Násilí páchané na ženách podkopává jejich základní práva, jejich důstojnost nebo přístup ke spravedlnosti. Index rovnosti žen a mužů v naší zemi je nižší než ve většině ostatních zemí EU. Problematika domácího násilí s tím úzce souvisí”, uvádí švédská společnost IKEA ke kampani “Za bezpečný domov” (#zabezpecnydomov).

Kampaň doplnily také rádiové spoty a interaktivní edukační instalace ve třech obchodních domech v ČR. IKEA tak reaguje na rostoucí výskyt domácího násilí, které dlouhodobě představuje závažný společenský problém.

Cíle kampaně Za bezpečný domov

Do roku 2022 si IKEA dala závazek zvýšit povědomí o domácím násilí a zároveň snížit míru jeho přijatelnosti ve společnosti. “Chceme tím zajistit bezpečný domov pro co nejvíce lidí. V příštích dvou letech přispějeme 3 800 000 Kč neziskovým organizacím, které pomáhají obětem domácího násilí, aby jim mohly poskytnout potřebnou pomoc a ubytování”, říká Roman Bojko.

Švédský společnost chce také realizovat průzkum a získat dostupné údaje na podporu konstruktivního společenského dialogu a jednání s klíčovými politickými představiteli. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi Koalice NeNa (NE násilí na ženách, Koalice specializovaných center pro ženy, zažívající násilí) chce také podpořit rozvoj kompetencí a vzdělání pomáhajících profesí, např. sociálních pracovnic, zdravotníků, policistů a dalších.

Dále je cílem programu IKEA proti domácímu násilí podpořit komplexní legislativu, která bude lépe chránit oběti domácího násilí a iniciovat sjednocení standardů v přístupu k obětem domácího násilí na krajské úrovni.

Pokud potřebujete pomoci, zavolejte na jedno z uvedených telefonních čísel:

Koalice NeNa (NE násilí na ženách, Koalice specializovaných center pro ženy, zažívající násilí) spolupracuje s následujícími organizacemi.

Vodafone a aplikace Bright Sky

„Ve Vodafonu máme za cíl budovat digitální společnost pro všechny, hlásíme se k odpovědnosti, udržitelnosti a diverzitě. V Nadaci Vodafone navíc podporujeme technologie s pozitivním sociálním dopadem. Proto jsme před rokem spustili českou verzi mobilní aplikace Bright Sky na pomoc obětem domácího násilí. Aplikace pomáhá odhalit signály násilí ve vztahu a nabízí možnosti konkrétní pomoci. Určena je pro všechny, kdo se v takové situaci ocitnou, nebo mají obavy své blízké“, uvedla Zuzana Holá, ředitelka pro komunikaci a udržitelnost ve společnosti Vodafone Česká republika.

„Vodafone se usilovně snaží zajistit, aby všichni jeho kolegové byli v bezpečí a věděli, kam se obrátit o pomoc, pokud jsou v nějaké složité životní situaci. Proto byl první firmou v ČR, která se začala věnovat i tématu domácího násilí. Svým zaměstnancům nabízí ucelený program podpory skládající se z osvěty na dané téma, a hlavně praktické pomoci v podobě expertního poradenství a placeného volna pro vyřešení nastalé situace. Program je určen jak pro oběti domácího násilí, tak i kolegy, kteří chtějí pomoci obětem ve svém okolí,“ informovala v rámci programu webináře Jana Vychroňová, Manažerka pro diverzitu a inkluzi ve společnosti Vodafone Česká republika.

Další série setkání k domácímu násilí proběhne letos

Aliance odpovědných firmem Byznys pro společnost ve spolupráci s členskými firmami a signatáři Charty diverzity a dalšími spolupracujícími organizacemi připravuje na letošní rok sérii setkání a workshopů k domácímu násilí s cílem společně sdílet a rozšiřovat dobrou a inspirativní praxi odpovědných zaměstnavatelů a firem.

Viz též Využijme svůj hlas proti násilí